Kandidat nr. 4 – Claus Jørgensen

 

Kære SF’ere i Region Sjælland

 

Jeg brænder for SF’s politik, og vil gerne føre den ud i livet på Christiansborg, ligesom jeg har gjort det de sidste 9 år i kommunalbestyrelsen i Lejre. Jeg stiller derfor op til næste Folketingsvalg.

Ulighed, miljø og klima, sundhed og ikke mindst forholdene for vores børn og ældre er nogle af de emner, der optager mig. Også kultur og fritidsområdet, som jeg har beskæftiget mig indgående med de sidste 8 år som formand for kultur- og fritidsudvalget ligger mig på sinde.

Disse emner vil jeg kæmpe for at forbedre på nationalt niveau med et stærkt fokus på at styrke det kommunale handlerum, der er så afgørende for at skabe reelle forandringer i praksis.

Der er behov for flere grøn-røde SF’ere på Christiansborg, der kan trække i den rigtige retning, og ikke mindst modarbejde den polarisering, som er ved at ske både på Christiansborg mellem rød og blå blok, men også mellem ressourcestærke og ressourcesvage i samfundet. I Lejre er vi gode til at arbejde hen over midten – det vil jeg tage med til Christiansborg.

Claus

Mine kompetencer som jeres kandidat vil være.

  • Et dybt fagligt og politisk engagement i miljø- og klimakampen. De seneste tyve år har jeg særligt kæmpet for at få uønsket kemi ud af forbrugerprodukter (bl.a. i appen Kemiluppen), og rådgivet forbrugerne om den grønne omstilling.
  • Solid politisk erfaring fra og forståelse for de kommunale udfordringer fra arbejdet i kommunalbestyrelsen i Lejre, med indsigt i de fleste politiske problemstillinger.
  • Indgående kendskab til det politiske spil på Christiansborg qua mit lobbyarbejde i Forbrugerrådet Tænk, hvor jeg har løbende dialoger med folketingspolitikere og dermed har et veletableret netværk i Folketinget.

Arbejdet i Kommunalbestyrelsen i Lejre og i Forbrugerrådet Tænk har lært mig kompromisets og dialogens kunst, som vigtige forudsætninger for at opnå indflydelse og sikre tværgående indsatser og resultater. Jeg mener, at samarbejde på tværs flytter samfundet, for det rykker sjældent noget, at stå udenfor og holde fast i egne synspunkter, selvom det nogle gange selvfølgelig kan være en nødvendig position.

I nedenstående har jeg uddybet, hvad jeg vil kæmpe for, hvis det lykkes mig at blive valgt.

Claus Jørgensen

 

I er velkommen til at se mere om mig og mine meninger på:

 

 

Min motivation for at stille op til Folketinget:

 

Det er en omskiftelig tid, vi lever lige nu. I verden raser krigen i Ukraine og Klimakrisen, i USA spøger Donald Trump stadig, og i Danmark blæser der desværre vinde i Nye Borgerliges retning.

Særligt det sidste bekymrer mig, men også håndteringen af miljø og klima, samt afsmitningen af udviklingen i USA på Danmark motiverer mig til at ville kæmpe mod uligheden efter næste folketingsvalg.

 

Lighed:

 

Jeg har boet i USA i 5 år i slut-firserne. Jeg havde det udmærket som hvid middelklasse teenager, men jeg oplevede også skyggesiden af USA – problemerne med de mange våben, den store ulighed og racismen. I mit voksne liv har det betydet, at kampen for lighed er vigtig for mig, og det er en af de væsentligste grunde til, at jeg er SF’er. Jeg mener, at den udvikling, vi ser i USA, og i mindre grad (heldigvis) i Danmark, hvor de rige bliver rigere, og afstanden mellem rig og fattig bliver større, er meget bekymrende. Der er tendenser til ’dem og os’, og med fremkomsten af Nye Borgerlige, kan jeg være bekymret for, at der bliver pustet yderligere til den tendens.

Den vil jeg være med til at stoppe, bl.a. ved at arbejde for skatter på finansielle transaktioner, en mere progressiv beskatning (fx højere topskat), krav om bæredygtige investeringer og muligheden for at beskatte gevinster ved bolig salg i stedet for ejendomsskatter. På de finansielle markeder bliver de rige rigere uden at røre en finger, i dag betaler det sig at investere ’sort’, og i boligerne tjener ejerne penge på blot at bo der. Det skal vi have lavet om på. Og så er det nok tiltrængt at se nærmere på reglerne for åbenhed om støtte til partier og enkeltpersoner.

 

Miljø og klima:

 

Kampen for et bedre og sundere miljø er blevet mit kald – personligt og i arbejdssammenhæng har jeg det som mål at mindske miljøpåvirkningen mest muligt. Jeg har arbejdet med miljø og klima de sidste tyve år. Jeg er uddannet miljøplanlægger fra RUC og har siden rådgivet om, hvordan man lever mere grønt, og skubbet på at forbedre lovgivningen, så den tager bedre vare på vores miljø.

Der er stort fokus på klima i disse tider, og det er tiltrængt. Jeg er glad for at det politiske miljø på Christiansborg endelig har forstået, at der skal gøre noget. 70% målsætningen er en vigtig milepæl – jeg vil gerne være med til at finde vejen til de 70% og endnu bedre til de 100%. Der skal også være fokus på det bedre miljøbegreb, som fx forbrug af ressourcer, kemikalier, støj, biodiversitet m.m. Det vil jeg kæmpe for med afsæt i mine mangeårige faglige og politiske viden på området. Senest som projektchef i Forbrugerrådet Tænk, hvor jeg har arbejdet bl.a. med bæredygtighed, verdensmål og uønskede kemikalier.

Og lige præcis kemikalierne, frygter jeg, bliver den næste krise på linje med klima-krisen. FX er der slet ikke styr på de hormonforstyrrende stoffer, og brugen af dem er desværre stigende. De mistænkes bl.a. for at være skyld i, at mange skal have hjælp til at få børn. Vi skal have disse stoffer og andre sundhedsskadelige kemikalier forbudt i forbrugerprodukter.  Jeg har derfor også bidraget til SFs grønne politikpapir, der blev vedtaget på sidste landsmøde. Jeg står bag afsnittet om kemikalier.

Bl.a. vil jeg arbejde for at gøre op med faktum, at det er dyrere at være grøn – både som virksomhed og som borger. Det skal være dyrere at producere og forbruge sort! I dag har vi reelt et omvendt forureneren betaler princip, hvor det betaler sig at forurene! Vi skal turde bruge afgiftsinstrumentet og gøre sorte produkter og tjenester dyrere end de grønne løsninger.

 

Sundhed og bevægelse:

 

Vores sundhedssystem er udfordret. Og ovenikøbet er der også en ulighed i sundhed. Groft sagt, jo færre ressourcer (økonomiske og uddannelsesmæssige) man har jo jo dårligere er helbredet. Det er ikke godt nok i et land som Danmark. Det kalder på en lang række af forebyggende indsatser, som vi kunne finansiere ved at øge afgifterne på cigaretter, fedt, sukker og alkohol.

Jeg vil arbejde for, at vi styrker det offentlige sundhedsvæsen. Alle skal stadig have lige adgang til den rigtige behandling. En udvikling, hvor forsikringer og størrelsen på ens pengepung afgør, hvor god behandlingen er skal stoppes.

Bevægelser er godt for helbredet og for humøret. Vi skal bevæge os mere, og det skal vi styrke fra Christiansborg. Jo bedre form, vi som befolkning er i, jo mindre kontakt skal vi have med sundhedsvæsenet. Lokalt er vi med i ”Lejre – Bevæg dig for Livet”, som gerne skulle føre til at flere er aktive i vores fanstatiske foreninger. Vi skal have gang i et ”Danmark – Bevæg dig for livet”. En sundere befolkning vil forebygge livsstilssygdomme, som udfordrer sundhedsvæsenet.

 

Samarbejde på tværs:

 

Jeg har stor respekt for Regeringen og Mette Frederiksens håndtering af Corona-krisen her i Danmark. Vi har klaret os godt igennem indtil videre, også selvom vi i perioder lukkede ned. Men økonomien har holdt stand, arbejdsløsheden har sjældent været så lav og vigtigst af alt, så har vi klaret os igennem krisen med begrænsede dødsfald.

Men jeg kan godt blive bekymret for Regeringens manglende involvering af særligt støttepartierne på andre områder. Noget tyder på, at billedet af Mette Frederiksen, som landets alvidende moder får flere og flere til at kigge til de Konservative og højrefløjen. Derfor vil jeg gerne være med til at arbejde for at samarbejdsklimaet på Christiansborg bliver bedre, så vi ikke ender i USA-lignende tilstande, hvor partier står stejlt overfor hinanden. Samarbejde på tværs af partiskel fordrer den bedste udvikling, hvilket jeg synes er tydeligt i den måde vi har arbejdet på i Lejres kommunalbestyrelse de sidste 10 år. Et samarbejde med Nye Borgerlige er nok vanskeligt, men brede flertal, med de fleste partier, er nu det bedste for en stabil kurs for Danmark.

 

Idræt og fritid:

 

Takket være frivillige kræfter har vi et rigt fritids- og idrætsliv i Danmark. Der er muligheder for alle, hvad enten man er pensionist, forælder på barsel, skolebarn eller voksen. Fritids- og idrætslivet holder os i gang og giver sammenhold. Det er kittet der holder Danmark sammen, det er der, vi er når vi ikke arbejder eller er i skole. Det område skal styrkes. Vi skal sikre bedre forhold til idrætten, bl.a. så nye idrætsgrene kan komme til. Jeg vil arbejde for at styrke borgernes muligheder for et aktivt fritids- og idrætsliv.

Hvor kulturen er dét, der får samfundet til at hænge sammen, så er et aktivt fritids- og idrætsliv dét, der får os mennesker til at hænge sammen – fysisk, såvel som socialt.

 

Styrkelse af kommunerne:

 

Mine erfaringer fra ni år i kommunalbestyrelsen i Lejre siger mig, at der er behov for at styrke kommunerne, at der skal være mere kommunalt selvstyre på nogle områder, mens der på andre er behov for, at staten eller regionen tager over.

Der er behov for investering i vores folkeskole (som bør sættes mere fri og have flere lærere), investering i vores institutioner for børn (minimumsnormeringer og uddannet personale) og investering i omsorgen for vores ældre (gode seniorforhold og flere hænder på plejecentrene).

På miljø- og klimaområdet bør der på visse områder være større selvbestemmelse i kommunerne til at sætte skrappere (ikke lempeligere) lokale miljøkrav til virksomheder, landbrug og borgere. Hvorfor skal det være besværligt at sætte solceller op på kommunale bygninger? Hvorfor kan vi som kommune ikke bestemme om vi vil tillade udvidelser af landbrug og svineproduktion? Hvis en kommune som Lejre vil rykke på den grønne dagsorden, så skal der være mulighed for det. I dag sætter statslige regler for mange benspænd.

Men der er også områder hvor kommuner har brug for fritagelse og hvor ansvaret skal placeres os regionen eller staten. Fx har vi i Lejre i mange år skulle finde flere og flere penge til børn og voksne med specielle behov, de såkaldt specialiserede områder. Det er desværre en tendens vi ser på landsplan, og i dag er det kommunernes ansvar, og som hver enkelt kommune slås med, da de stigende udgifter udfordrer budgetterne og tager penge fra normalområdet. Derfor skal vi finde en løsning, som håndterer området på landsplan. Det specialiserede område er vigtigt, og skal være et nationalt anliggende.

 

Nej tak til en Kattegatforbindelse

 

Danmark skal hænge sammen, ja tak, men det skal ikke være med broer henover Samsø, og med øget trafik gennem de mange kommuner, særligt på Vestsjælland, der bliver ramt ved et evt. byggeri. Og ud fra et klimaperspektiv giver det heller ikke megen mening. Ved anlæggelsen af Kattegatforbindelsen vil udslippet af CO2 være enormt, og den øgede trafik i form af biler og tog vil også bidrage til CO2 udslip og forurening.

I stedet for at bruge arbejdskraft og ressourcer på en Kattegatforbindelse, bør vi fokusere på at få omstillet vores energisektor og opvarmningen i vores huse. Det vil give arbejdspladser til lokale håndværkere, og ikke til store internationale selskaber, der kan underbyde danske konkurrenter i det store EU udbud en kattegatforbindelse ville være.

Lad os prioritere rigtigt – energisektoren og opvarmning af vores huse (og ikke mindst den grønne omstilling) må have forrang frem for øget trafik på tværs af landet. Lad os få realiseret time-modellen med tog, og sænk priserne, så det er attraktivt at rejse med tog på tværs af landet.

 

Privat:

 

Jeg er gift på 21. år med Hanne, og vi bor i Lejre sammen med to af vores tre børn. Den største er flyttet hjemmefra og læser statskundskab på KU, mens de nr. 2 og 3 bor hjemme, mens de hhv. nyder sabbatårene, og færdiggør folkeskolens 9. klasse.

Jeg elsker fodbold, særligt Brøndby og Manchester United. Jeg er fast inventar til hjemmekampe på Brøndby Stadion. Jeg vandrer og løber i naturen, når jeg ikke sidder til møder i kommunalbestyrelsen. Jeg sætter stor pris på humor, og tager til stand-up performances og koncerter, så snart det er muligt.